Alapítványunk alkalmazni kíván önkénteseket. Ezt, ha jól értem, nem kötelező bejelenteni?

 

A nonprofit.hu oldalon talált bejelentési lap A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (Köt.) melléklete.

A bejelentési lapot akkor kell kitölteni, ha a fogadó szervezet úgy dönt, hogy a Köt. hatálya alatt kíván önkénteseket foglalkoztatni, és ezért eleget tesz a törvény 11.§-ban foglalt regisztrációs kötelezettségének.

Mindezt még az önkéntesek foglalkoztatásának megkezdése előtt kell megtenni.

11. § (1) A fogadó szervezet a kormányzati társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium) a melléklet szerinti Bejelentési lapon köteles előzetesen bejelenteni

a) az önkéntesek foglalkoztatását,

b) a Bejelentési lapon feltüntetett adatokban bekövetkező változásokat.

Abban az esetben, ha úgy dönt a szervezet, hogy nem a törvény hatálya alatt kívánják az önkénteseket foglalkoztatni, valóban nem kell bejelentkezniük. Ebben az esetben viszont a törvényben biztosított kedvezményeket sem vehetik igénybe.

Amennyiben bejelentkeznek a minisztériumhoz, a későbbiekben már csak a bejelentési lapon lévő adatokban bekövetkezett változásokat kell bejelenteni, minden egyes önkéntes foglalkoztatását nem.

A szervezetnek az önkéntesekről belső nyilvántartást kell vezetnie a Köt. 14.§-a szerint.

14. § (1) A fogadó szervezet - az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint a jogviszonnyal kapcsolatos hatósági ellenőrzés érdekében - az általa foglalkoztatott önkéntesekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

a) az önkéntes nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét (a továbbiakban: személyazonosító adat), valamint, ha az önkéntes nem magyar állampolgár, az állampolgárságát,

b) az önkéntes lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási, illetve szálláshelyét,

c) korlátozottan cselekvőképes és kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén a törvényes képviselő személyazonosító adatait és lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét,

d) a 6. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározottakat,

e) a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésének időpontját,

f) határozott időre kötött önkéntes szerződés esetén azt az időpontot, amikor a szerződés hatálya megszűnik,

g) tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenységre fordított idővel kapcsolatos adatokat,

h) az önkéntesnek a 2. § (3) bekezdése szerint nyújtott juttatásokat.

(2) A fogadó szervezet a nyilvántartást az önkéntes jogviszony megszűnését követően öt évig köteles megőrizni. A fogadó szervezet megszűnése, illetve halála esetén a nyilvántartást a jogutódja, örököse, jogutód nélküli megszűnése esetén az iratok megőrzésére jogszabály vagy határozat alapján kötelezett őrzi.

(3) A fogadó szervezet az önkéntesre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy az önkéntes hozzájárulásával közölhet. Az önkéntesre vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatóak.