A Kormány 1503/2016. (IX. 21.) Korm. határozata a Nemzeti Önkéntes Tanácsról

 

megjelent a MAGYAR KÖZLÖNY • 2016. évi 142. számának 69963. és 69964. oldalán

 

 

1. A Kormány az önkéntesség kultúrájának terjesztése, valamint a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról szóló 1068/2012. (III. 20.) Korm. határozathorizontális célkitűzései között szereplő szektorközi együttműködés előmozdítása céljából létrehozza és működtetia Nemzeti Önkéntes Tanácsot (a továbbiakban: Tanács).

 

2. A Tanács a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végeza Kormány számára.

 

3. A Tanácsvéleményezi az elé terjesztett, önkéntességet érintő koncepciókat, stratégiákat, előterjesztéseket és jelentéseket,javaslatot tesz az önkéntességet érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök megalkotására,módosítására, valamint az önkéntességgel kapcsolatos egyéb kormányzati intézkedésekre,az önkéntesség területén elősegíti a kormányzati, egyházi, nonprofit és gazdasági szektor együttműködését,közreműködik a különböző önkéntes programok és intézkedések összehangolásában,figyelemmel kíséri és támogatja a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 végrehajtását.

 

4. A Tanács elnöke az Emberi Erőforrások Minisztériumának (a továbbiakban: minisztérium) család- és ifjúságügyértfelelős államtitkára (a továbbiakban: államtitkár). A Tanács alelnöke a minisztérium ifjúságpolitikáért ésesélyteremtésért felelős helyettes államtitkára.

 

5. A Tanács tagja

a) a Tanács elnöke és alelnöke,

b) az Országos Fogyatékosságügyi Tanács által jelölt és emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban:miniszter) által felkért személy,

c) a Karitatív Tanács által jelölt és a miniszter által felkért személy,

d) az Idősek Tanácsa által jelölt és a miniszter által felkért személy,

e) az Országos Környezetvédelmi Tanács által jelölt és a miniszter által felkért személy,

f ) a Magyar Katolikus Egyház által jelölt és a miniszter által felkért személy,

g) a Magyarországi Református Egyház által jelölt és a miniszter által felkért személy,

h) a Magyarországi Evangélikus Egyház által jelölt és a miniszter által felkért személy,

i) a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége által jelölt és a miniszter által felkért személy,

j) az országos önkormányzati érdekszövetségek által közösen jelölt és a miniszter által felkért személy,

k) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által jelölt és a miniszter által felkért személy,

l) az alapszabályuk, alapító okiratuk szerint az önkéntesség kultúrájának előmozdítása érdekében is működőegyesületek és alapítványok által jelölt és a miniszter által felkért öt személy.

 

6. A Tanács megbízatása az alakuló ülésével kezdődik, és négy évre szól. A Tanácsot a megbízatásának megszűnésétkövető hatvan napon belül újjá kell alakítani.

 

7. A tag megbízatása megszűnik, ha

a) a tag meghal,

b) a Tanács megbízatása megszűnik,

c) a tag a megbízatásáról lemond,

d) a jelölő szervezet jogutód nélkül megszűnik, vagy

e) a miniszter a tag megbízatását – a jelölő szervezet véleményének kikérését követően – visszavonja.

 

8. Ha a tag megbízatása a 7. pont a), c) vagy e) pontja alapján szűnik meg, a jelölő szervezet harminc napon belülúj tagot jelöl. Ha a tag megbízatása a 7. pont d) pontja alapján szűnik meg, a miniszter harminc napon belülaz 5. pont l) alpontjában foglaltaknak megfelelő másik szervezetet kér fel jelölésre.

 

9. A tagok a feladatuk ellátásáért díjazásban nem részesülnek. A tagok jogosultak a tevékenységük során felmerült,számlával igazolt és indokolt a szállás- és útiköltségük, valamint a feladat ellátáshoz szükséges személyisegítő, jelnyelvi tolmács, kommunikációs segítő és valós idejű feliratozó alkalmazásával kapcsolatos költségeikmegtérítésére.

 

10. A Tanács ülésein állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vesz

a) a minisztérium egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára által az egyházi,illetve a nemzetiségi és civil társadalmi szakterületről kijelölt egy-egy személy,

b) a minisztérium egészségügyért felelős államtitkára által kijelölt egy személy,

c) a minisztérium oktatásért felelős államtitkára által kijelölt egy személy,

d) a minisztérium kultúráért felelős államtitkára által kijelölt egy személy,

e) a minisztérium sportért felelős államtitkára által kijelölt egy személy,

f ) a minisztérium szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára által kijelölt egy személy,

g) a minisztérium európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára által kijelölt egy személy,

h) a minisztérium miniszteri és parlamenti államtitkári kabinetfőnöke által kijelölt egy személy,

i) a Miniszterelnökséget vezető miniszter által kijelölt három személy,

j) a földművelésügyi miniszter által kijelölt egy személy,

k) a külgazdasági és külügyminiszter által kijelölt egy személy és

l) a nemzetgazdasági miniszter által kijelölt egy személy.

 

11. A Tanács elnöke valamely tag kérésére, vagy ha valamely napirendi pont tárgyalása kapcsán szükségesnek tartja,a Tanács ülésére tanácskozási joggal további személyeket is meghívhat.

 

12. A Tanács szükség szerint, de évente legalább háromszor ülésezik. A Tanács üléseit az elnök hívja össze a napirendipontok megjelölésével.

 

13. A Tanács működésének részletes szabályait a tagok véleményének kikérését követően a miniszter általmeghatározott ügyrend állapítja meg.

 

14. A Tanács működésével kapcsolatos titkársági teendőket a minisztérium látja el. A Tanács titkárát a Tanács elnökejelöli ki.

 

15. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

 

16. A Tanács az alakuló ülését e határozat hatálybalépését követő hatvan napon belül tartja meg. A Tanács alakulóülését a Tanács elnöke hívja össze.