Törvényjavaslat az önkéntes segítői tevékenység elismeréséről

 

 A törvénymódosítási csomag célja, hogy a magyar nonprofit szektorban meghonosítsa, intézményesítse, elismerje és ösztönözze a nemzetközi viszonylatban már kialakult és megszokott önkéntes segítői tevékenységet, amelynek során az állampolgárok nem csak adományaikkal, személyi jövedelemadójuk meghatározott százalékának felajánlásával, hanem munkavégzéssel is segíthetik a közhasznú szervezetek működését.

INDOKLÁS

A törvénymódosítási csomag az önkéntes segítői tevékenység magyarországi meghonosítását és gyakorlását két törvény módosításával segíti.

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. törvény módosítása azt célozza, hogy az önkéntes segítői tevékenység is ugyanolyan törvényben meghatározott állampolgári magatartás legyen, mint a közcélú adományozás. A Javaslat – az önkéntes segítői fogalom meghatározásán túl - a törvény szerkezetét követve az adományozás folyamatára, felhasználására, nyilvántartására, igazolására vonatkozó szabályokat következetesen kiegészíti az önkéntes segítői tevékenységre vonatkozó szabályokkal.

            A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása azt célozza, hogy egyfelől az önkéntes segítői tevékenység az ezt végző állampolgárok számára ugyanolyan adókedvezménnyel járjon, mint a közcélú adományozás (ezt a Javaslat az önkéntes segítői tevékenység értékének a minimál-órabérhez rendelésével és a közcélú adományokra vonatkozó összegszerű korlátok megtartásával tervezi elérni), másfelől az önkéntes segítőknek a tevékenységükhöz szükséges költségeik viselésére vagy megtérítésére, képzési és természetbeni juttatásaikra vonatkozó adómentességet biztosítsa. (Megszüntetendő a mai adójogi szabályozásnak azt életszerűtlen és diszfunkcionális hatását, hogy az önkéntes segítő – azon túl, hogy segítői munkájáért nem kap ellenértéket – még az ezzel kapcsolatos költségeit is maga kénytelen állni, vagy az önkéntes segítői tevékenységgel kapcsolatos természetbeni juttatást a közhasznú szervezet csak adózottan biztosíthatja számára.

1.§ (1) A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 6.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

        „(2) A közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenysége körében jogosult polgári szolgálatot teljesítő személy foglalkoztatására, valamint önkéntes segítők igénybe vételére.”.

(2) A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 12.§ előtti cím és a 12.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:          

„A közcélú adománygyűjtés és az önkéntes segítő igénybe vételének szabályai

12. § (1) A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés illetve önkéntes segítésre felkérés nem járhat az adományozók, (illetőleg) más személyek, illetőleg az önkéntes segítők zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.”

 (3) A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 13.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § A közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. A közhasznú szervezet tevékenységének keretében végzett önkéntes segítést személyre, órára, tevékenység helye és jellege szerint kell nyilvántartani.”

(4) A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 14.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntes segítőt, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

(5) A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ az alábbi o.) ponttal egészül ki:

o) önkéntes segítő az a magánszemély, aki a közhasznú szervezet tevékenységét a létesítő okiratba foglalt valamely közhasznú cél megvalósítása érdekében személyes munkavégzéssel ellenszolgáltatás nélkül segíti. Nem minősül ellenszolgáltatásnak az önkéntes segítői tevékenység folytatásához szükséges igazolt költségek viselése illetve megtérítése.

2.§ (1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény az alábbi 3.§ 71. ponttal egészül ki:

„71. Önkéntes segítői tevékenységre vonatkozó igazolás: az önkéntes segítő tevékenységet igénybe vevő közhasznú szervezet által kiállított olyan igazolás, amely tartalmazza egyfelől a kiállító nevét, székhelyét, adószámát és a közhasznúsági nyilvántartásba vételét elrendelő végzésének számát, másfelől az önkéntes segítő magánszemély nevét, lakóhelyét, adóazonosító jelét, az önkéntes segítő tevékenység megnevezését, továbbá ennek helyét, időtartamát, közhasznú célját.

(2) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 7.§ p) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

p) a kifizető által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve tevékenységében személyesen közreműködő tagja vagy önkéntes segítője képzésének költségként elszámolt értékét, feltéve, hogy a képzés a kifizető létesítő okiratában meghatározott tevékenységéhez szükséges ismeretek megszerzését célozza, és ha a kifizető a képzésben részt vevő magánszeméllyel a Munka Törvénykönyve szerinti tanulmányi szerződést köt, illetve, ha a tanulmányok elvégzése a kifizetővel munkaviszonyban álló magánszemély vagy a kifizető tevékenységében személyesen közreműködő tagja valamint önkéntes segítője - a kifizető tevékenységének folytatásához szükséges - szakismeretének megszerzését célozza.”

(3) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 41.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül:

„41. § (1) Az összevont adóalap adóját csökkenti - a másolat megőrzése mellett kiadott igazolás alapján - a közcélú adomány és az önkéntes segítői tevékenység kedvezménye, valamint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár(ak)ba a nem pénztártag magánszemély-támogató által befizetett pénzbeli adomány 30 százaléka, kivéve bármelyiket, ha azt az egyéni vállalkozó a vállalkozói adóalap megállapításánál levonta.”

(4) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 41.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül:

„ (3) Nem minősül közcélú adománynak illetve önkéntes segítői tevékenységnek és nem jogosít a kedvezmény igénybevételére az olyan igazolt összeg vagy önkéntes segítői tevékenység, amellyel összefüggő jogügyletre vonatkozó dokumentum (így különösen az alapító okirat, tájékoztató, reklám), körülmény (így különösen szervezés, feltétel, kapcsolódó jogügylet) valós tartalma alapján akár közvetve is megállapítható, hogy annak befizetése illetőleg elvégzése csak látszólagos, vagy a befizetés vagy segítői tevékenység csak látszólagosan szolgálja a közcélú adomány fogalmába sorolt célokat, vagy az adókedvezménnyel elérhető vagyoni előny megszerzése mellett az adományozó magánszemély, önkéntes segítő vagy annak közeli hozzátartozója további vagyoni előnyben részesül. Ilyen esetekben az igazolás kiállítása valótlan adatszolgáltatásnak minősül.”

(5) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 41.§ az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 

(8) Az önkéntes segítői tevékenység a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott tevékenységet (tevékenységeket) folytató közhasznú szervezet, kiemelkedően közhasznú szervezet közhasznú tevékenységének gyakorlása érdekében végzett, ellenszolgáltatás nélküli személyes munkavégzés.”

(6) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 41.§ az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az önkéntes segítői tevékenység kedvezménye a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet által az önkéntes segítői tevékenységről kiállított igazolásban szereplő óraszámnak és az önkéntes segítés évében érvényes minimális teljes munkaidős órabér szorzatának a 30%-a, legfeljebb azonban

a) kiemelkedően közhasznú szervezet(ek) esetében összesen 100 ezer forint;

b) a közhasznú szervezet(ek) esetében összesen 50 ezer forint.”

(7) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1.sz. melléklete az alábbi 8.30. ponttal egészül ki:

(8. A természetbeni juttatások közül adómentes:)

’8.30. Az önkéntes segítői tevékenység folytatásához közvetlenül és igazoltan szükséges feltételek biztosítása körében a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet által az önkéntes segítőjének nyújtott természetbeni szolgáltatás, amely összhangban áll a létesítő okiratban foglalt célok megvalósításához szükséges tevékenységekkel.

A „Törvényjavaslat az önkéntes segítői tevékenység elismeréséről” munkában a „2001.  Önkéntesek Nemzetközi Éve”, magyarországi Nemzeti Bizottság felkérésére részt vett több független szakértő, egyesületi és alapítványi képviselők, illetve a munkacsoport munkájában aktívan egyetlen minisztérium vett részt, a PM részéről dr. Rimaszécsi Magdolna fejtette ki álláspontját, amely egyelőre több pontban eltér a munkacsoport által elfogadott javaslattól, ezen pontok kidolgozása további egyeztetéseket igényel.

Budapest, 2001. szeptember 28.